You Are here: Home Как да обжалвам обществена поръчка?

24 -January -2019

Как да обжалвам обществена поръчка?

 

 

Вие можете да атакувате режима на обществените поръчки като
използвате алтернативни средства за правна защита, в зависимост от преследваната цел.

Първият от визираните способи е “обжалване на поръчката относно нейната законосъобразност пред КЗК”.  
Директива 2007/66/ЕО в своите мотиви в т.28 посочва, че повишаването на ефективността
на националните процедури за преразглеждане следва да насърчи заинтересованите
лица да се възползват в по-голяма степен от възможностите за преразглеждане чрез
междинна процедура преди сключването на договор. При тези обстоятелства механизмът
за отстраняване на нарушения следва да се пренасочи към сериозни нарушения на правото
на Общността в областта на обществените поръчки. Този подход е отразен в предвиденото
широко поле за прилагане на средството обжалване по чл.120 от ЗОП. В резултат, очертава се
един солиден списък от актове на възложителя, които могат да бъдат оспорени (обжалвани).
Ето някои от тях:
• Решението за откриване на процедурата (чл.25 ЗОП)
• Отказът на възложителя да продаде документация или да изпрати документация,
поискана от заинтересовано лице (чл.28(4) ЗОП)
• Актът, с който се променя методиката за определяне на комплексната оценка на
офертата (чл.28(3) ЗОП)
• Актът, с който се назначава комисията за провеждане на процедурата за обществена
поръчка (чл.34 ЗОП)
• Решението за прекратяване на процедурата (чл.39 ЗОП)
• Решението за определяне на изпълнител (чл.73 ЗОП)
• Решение за отстраняване на участник или офертата му от процедурата
• Решения за задържане/освобождаване на гаранция за участие на кандидат или
участник в процедура за възлагане (чл.61, чл.62 ЗОП)
Приведеният по-горе списък не е изчерпателен и може да бъде допълнен в съответствие със
спецификата на избраната от възложителя процедура.

Подходящи средства за превенция в указания смисъл са и “искът за установяване нищожността на
договор за обществена поръчка” и “искът за обезщетение на вреди”. Съгласно
закона, всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване нищожност на
договор за обществена поръчка, както и да претендира обезщетение за вреди, претърпени
в резултат на нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка, по реда на Гражданския процесуален кодекс (чл.120 от ЗОП). Приложното поле на
иска за установяване на нищожност на договора за възлагане на обществена поръчка са
нарушенията на режима на обществените поръчки при сключване на договора за възлагане.
Това средство за правна защита е създадено за борба с незаконосъобразното пряко
възлагане на поръчки, определено от Съда на ЕО като най-сериозното нарушение на правото
на Общността в областта на обществените поръчки. Санкцията за това правонарушение
трябва да бъде ефективна, пропорционална и възпираща. Приема се, че договор,
произтичащ от незаконосъобразно пряко възложена поръчка, следва по правило да бъде
смятан за недействителен. Тази недействителност, обаче, не е автоматична (нищожност),
а е необходимо да бъде потвърдена или да бъде резултат от решение на независим
преразглеждащ орган (унищожаемост). В установения в българското право режим, този
орган е съдът. За да се възползвате от това средство, вие би трябвало да сте сред онези
“икономически оператори”, които незаконосъобразно са били лишени от възможността да
се конкурират.

 

Относно въпроси, свързани с обжалване на обществени поръчки, моля обърнете се към доктор по право Ангел Шопов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook