You Are here: Home Section Blog

15 -December -2018

Example of Section Blog layout (FAQ section)

Дружественно право.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Последно променен на Неделя, 19 Февруари 2017 09:57 Написано от Administrator Вторник, 16 Октомври 2012 09:01

Регистрация и пререгистрация на фирми

Екипът на Kantorite.bg Ви предлага експресни професионални услуги прирегистрацията и пререгистрациятана Вашата фирма, а именно:

 • ЕТ,
 • ЕООД,
 • ООД,
 • ЕАД,
 • АД,
 • КДА,
 • КД,
 • кооперации,
 • юридически лица с нестопанска цел,
 • сдружения и фондации.

Структуриране на холдингови групи

Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.  Търговските дружества в холдингаса зависими, наричат се дъщерни за разлика от дружеството-майка. Дъщерни са дружествата, в които майчинското дружество (наричано холдинг) притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет. Предметът на дейност на холдинговото дружествов България може да бъде: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чудестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; финансиране на дружества, в които самото холдингово дружество участва. Холдинговото дружествоне може: да участва в дружество, което не е юридическо лице; да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества; да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

Холдингът има своя юридически семантика, въпреки че правната му уредба все още не е придобила пълно практическо приложение. При холдингът също така се наблюдава особен данъчно-облагателен режим, който още не е установен от данъчните служби. За сметка на това правният аспект е уреден. Холдингът се състои от две части: холдингово дружество и дъщерни дружества. Техните отношения трябва да отговарят на следните формални критерии:

Холдинговото дружествотрябва да бъде капиталово дружество. Поне 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да се състои от акции или дялове на дружества. Поне 25% от капитала на всяко от дъщерните дружества трябва да бъдат притежавани от холдинговото дружество. Какво е значението дали имаме холдингили не ? Търговските дружества в холдинга са отделни юридически лица, следователно всяко от тях е отделен данъчен субект. Всяко от тях плаща данък върху печалбата, изчислява дивидент за холдинговото дружество, където отново се облага. Имаме двукратно облагане на един и същи доход.

Процесът по вписване и регистрация на търговски дружества е свързан с редица юридически специфики и проблеми, които следва да бъдат отчетени в самото начало на регистрация на фирмите, независимо дали се прави вписване на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. по Търговския Закон или регистрация на ДЗЗД по Закона за задълженията и договорите.

Преобразуване на търговски дружества

Екипът на Kantorite.bg може да Ви консултира във връзка с преобразуването на Вашето търговско дружество. Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма. При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.

Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице. При преобразуване съдружниците или акционерите в преобразуващите се дружества стават съдружници или акционери в едно или повече от новоучредените и/или приемащите дружества. Придобитите дялове или акции след преобразуването трябва да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове или акции в преобразуващото се дружество. Членовете на управителните органи на преобразуващите се и приемащите дружества отговарят пред съдружниците и акционерите в дружеството за вреди от неизпълнение на задълженията им при подготовката и провеждането на преобразуването.При преобразуване съществуващи залози и запори върху дялове и акции в преобразуващи се дружества преминават върху придобитите в замяна дялове или акции в приемащи и/или новоучредени дружества. Преминаващите залози и запори се вписват служебно или по искане на кредитора в търговския регистър или в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар.

Изкупуване, вливане, сливане и разделяне, продажба на акции и дялове

Екипът на Kantorite.bg ще Ви консултира във връзка с преобразуването на Вашето търговско дружество при следните хипотези:

Вливане е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

 1. всички активи и пасиви на едно или повече преобразуващи се дружества преминават към съществуващо приемащо дружество, като преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;
 2. на акционерите или съдружниците в преобразуващите се дружества се издават акции или дялове от приемащото дружество. Вливане е и всяко преобразуване, при което всички активи и пасиви на преобразуващо се дружество преминават към приемащо дружество, притежаващо всички акции или дялове на преобразуващото се дружество, и преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

Сливане е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

 1. всички активи и пасиви на две или повече преобразуващи се дружества преминават към новоучредено дружество, като преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;
 2. на акционерите или съдружниците в преобразуващите се дружества се издават акции или дялове от новоучреденото дружество.

Разделяне е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

 1. всички активи и пасиви на едно преобразуващо се дружество преминават към две или повече съществуващи или новоучредени дружества, като преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация;
 2. на акционерите или съдружниците в преобразуващото се дружество се издават акции или дялове от всяко едно от съществуващите или новоучредените дружества, пропорционално на притежаваните от акционерите или съдружниците акции или дялове в преобразуващото се дружество.

Отделяне е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

 1. една или повече от обособените дейности на преобразуващо се дружество преминават към едно или повече съществуващи или новоучредени дружества, като преобразуващото се дружество не се прекратява и запазва поне една обособена дейност;
 2. на акционерите или съдружниците в преобразуващото се дружество се издават акции или дялове от съществуващите или новоучредените дружества, пропорционално на притежаваните от тях акции или дялове в преобразуващото се дружество.

Прехвърляне на обособена дейност

Прехвърляне на обособена дейност е преобразуване, при което една, повече или всички обособени дейности на преобразуващо се дружество преминават към едно или повече съществуващи или новоучредени дружества, като в замяна съществуващите или новоучредените дружества издават акции или дялове в полза на преобразуващото се дружество и преобразуващото се дружество не се прекратява.

Замяна на акции или дялове е преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:

 1. придобиващото дружество в резултат на преобразуването притежава повече от половината от акциите с право на глас или от дяловете на придобитото дружество или, когато вече притежава такъв дял от капитала, придобива допълнителен дял от акциите или дяловете;
 2. акционерите или съдружниците в придобитото дружество заменят акциите или дяловете си срещу издаване на акции или дялове от придобиващото дружество.

Допълнителни парични плащания и неиздаване на акции или дялове.

В случаите на вливане, сливане, разделяне, отделяне и замяна на акции или дялове за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да се направят парични плащания на акционерите или съдружниците в преобразуващите се или придобити дружества в размер до 10 на сто от номиналната стойност на издадените акции или дялове в резултат на преобразуването.

Изготвяне на договори за управление и контрол

Екипът на Kantorite.bg в лицето на адв.Васил Динков и адв.Атанас Костов ще Ви предостави консултации във връзка с договорите за управление и контрол на търговско дружество. Отношенията между дружеството и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик. При сключване на този вид договор би трябвало да се определи и базисното възнаграждение, което да се дължи от дружеството всеки месец и което да не зависи от финансовите резултати на управляваното предприятие. Свободното определяне на съдържанието на договора позволява то да се доближи максимално до режима на трудовите правоотношения. В този контекст, адвокатите на Kantorite.bg ще ви консултират и във връзка с правата и задълженията Ви, касаещи облагането на доходите на физическите лица по ЗОДФЛ, относно възнагражденията за положен личен труд в дружества и кооперации от съдружници, акционери и член-кооператори.

 

 

За консултации по дружествено право, моля обърнете се към адвокат Васил Динков и адвокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Холдинг. Създаване на холдинг.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Последно променен на Неделя, 19 Февруари 2017 10:28 Написано от Atanas Kostov Неделя, 12 Юни 2011 10:11

Kantorite.bg осъществява юридически консултации във връзка със създаване на холдинг и/или холдингови групи.

Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

Търговските дружества в холдинга са зависими, наричат се дъщерни за разлика от дружеството-майка. Дъщерни са дружествата, в които майчинското дружество (наричано холдинг) притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.

Предметът на дейност на холдинговото дружество в България може да бъде:
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чудестранни дружества;
придобиване, управление и продажба на облигации;
придобиване, оценка и продажба на патенти;
финансиране на дружества, в които самото холдингово дружество участва.

Холдинговото дружество не може:
да участва в дружество, което не е юридическо лице;
да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

 

Холдингът има своя юридически семантика, въпреки че правната му уредба все още не е придобила пълно практическо приложение. При холдингът също така се наблюдава особен данъчно-облагателен режим, който още не е установен от данъчните служби. За сметка на това правният аспект е уреден. Холдингът се състои от две части : холдингово дружество и дъщерни дружества. Техните отношения трябва да отговарят на следните формални критерии :

Холдинговото дружество трябва да бъде капиталово дружество. Поне 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да се състои от акции или дялове на дружества. Поне 25% от капитала на всяко от дъщерните дружества трябва да бъдат притежавани от холдинговото дружество. Какво е значението дали имаме холдинг или не ? Търговските дружества в холдинга са отделни юридически лица, следователно всяко от тях е отделен данъчен субект. Всяко от тях плаща данък върху печалбата, изчислява дивидент за холдинговото дружество, където отново се облага. Имаме двукратно облагане на един и същи доход.
 
 
За регистриране на холдингови дружества се обърнете към адв.Атанас Костов и адв.Васил Динков.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Процесуална защита по търговски дела в гр.Пловдив.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Последно променен на Неделя, 16 Юли 2017 13:57 Написано от Atanas Kostov Неделя, 12 Юни 2011 09:50

Eкипът на "Kantorite.bg" в лицето на адв.Влахов, адв.Влахова, адв.Костов и адв.Николова осъществява процесуална защита по търговски спорове в следните направления:

- съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;

- процесуална защита по заповеди производства

- съдебна защита по търговски дела

- събиране на вземания по търговски сделки

- процесуално представителство в производството по несъстоятелност

- изпълнителни дела пред ДСИ и ЧСИ

- медиация по търговски спорове

Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК) въведе специални процесуални правила, важими при разглеждането на търговски спорове от окръжния съд като първа инстанция. Приложното им поле е лимитативно определено в чл. 365 ГПК1. Във всички хипотези на посочената разпоредба правната квалификация на спорното право, респективно характерът на делото, се извеждат от съдържанието на исковата молба. Ето защо от ищеца с още по-голямо основание се изисква да изложи ясно и подробно фактическата обстановка, от която черпи претенциите си (чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК). Той трябва да очертае предмета на спора си с ответника така, че съдът без колебание да може да реши какво дело да образува въз основа на исковата молба и какъв процесуален ред да бъде приложен. Не е в правомощията на страните да определят как ще бъде разгледан спорът и затова буди съмнение удачността на разпоредбата на чл. 369 ГПК, предвиждаща възможност ответникът най-късно с отговора на исковата молба да направи възражение, че спорът не подлежи на разглеждане по реда на глава тридесет и втора от ГПК.

Специалното производство по търговски дела е замислено като по-бързо от общото исково производство. Бързината е необходима, за да не се възпрепятства и затормозява търговският оборот, в който освен ищеца и ответника участват и други търговци и потребители. За целта са въведени по-кратки срокове за размяна на книжата между страните. Неоправдани са в този контекст възраженията срещу предвидените двуседмични срокове, защото се предполага, че търговците по занятие влизат в множество еднотипни отношения и че участието им в тях е до голяма степен рутинирано, включително и при отклонения от нормалното им развитие. Не е така при гражданските спорове - те обикновено възникват по повод инцидентни отношения, в които участват страни без опит и практика. Освен това при осъществяване на дейността си търговците ползват експертната помощ на икономисти, юристи и тесни специалисти, което им позволява да организират по-бързо процесуалната си защита.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   

Изготвяне на търговски договори и процесуална защита във връзка с тях.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Последно променен на Неделя, 28 Октомври 2012 21:22 Написано от Atanas Kostov Неделя, 12 Юни 2011 09:31

Екипът на Kantorite.bg Ви предлага следните услуги, касаещи търговски договори:

- търговски сделки – изготвяне на търговски договори;

- консултации във връзка с изпълнението на търговски договори;

- неизпълнение на търговски договори – последици,представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на търговски договори;

-представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на търговски договори;

 

Търговските договори са уредени с трета част на Търговския закон "Търговски сделки" - договор за продажба, за дистрибуция, за лизинг, за продажба на консигнация, за банков кредит, за банков превод, банкова гаранция, комисионен договор, спедиционен договор, лицензионен договор.

1.договор за търговска продажба
Търговска е продажбата, която според разпоредбите на закона е търговска сделка. Когато не е уговорен срок за предаване на стоката, купувачът може да поиска предаването й в разумен срок. Когато е уговорено стоката да се приеме в склада на продавача, страните определят в какви срокове и по какъв начин продавачът ще уведоми купувача, че тя е готова за предаване. Ако това не е определено, уведомяването се прави поне три дни преди деня на предаването, а ако страните са в различни населени места - поне пет дни преди този ден.
По искане на купувача продавачът е длъжен да издаде фактура, а по съгласие на страните - и други документи. Продавачът е длъжен да осигури необходимия сервиз според търговската практика. Ако продажбата бъде развалена и в подходящ срок след развалянето купувачът е купил заместваща стока или продавачът е препродал стоката, страната, която търси обезщетение, може да получи разликата между цената по продажбата и цената по заместващата сделка, както и обезщетение.
Купувачът трябва да прегледа стоката в течение на времето, необходимо според обстоятелствата, и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно продавача. Ако купувачът не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Цената се определя от страните при сключването на договора.
Купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго.
2.Договор за лизинг.
Договорът е двустранен, възмезден, консенсуален, неформален. Предмет на лизинга са вещи, по начало непотребими. Няма ограничения по отношение на срока, както при наема (до 10 г.). Лизингът издава известна близост с договора за наем, тъй като предмет и на 2та договора е ползването на вещ. Чл. 347, ал.1 допуска прилагане на правилата за наема, но съответно.
Лизинг не е еднозначно понятие - има два основни вида лизинг: оперативен (същински, обикновен) и финансов лизинг.
ТЗ не означава оперативния лизинг с това наименование, а го назовава само лизинг, за разлика от финансовия, който изрично е обозначен като такъв.
По договора за оперативен лизинг лизингодателят се задължава да предостави на лизингополучателя за ползване вещ срещу възнаграждение.
От самото определение е видно, че договорът за оперативен лизинг притежава основните характеристики на гражданскоправния договор за наем и законодателят указва, че за договора за лизинг се прилагат съответно разпоредбите на ЗЗД за наемния договор без изрично изброените в чл. 347, ал. 2 ТЗ.
С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение (чл. 342, ал. 2 ТЗ).
Страни по договора за оперативен лизинг са: лизингодателят, който обикновено е производител или доставчик на лизингованата вещ и лизингополучателят.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Структуриране на управителни органи на търговски дружества.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Последно променен на Неделя, 03 Април 2016 17:03 Написано от Atanas Kostov Неделя, 12 Юни 2011 09:19

Екипът на Kantorite.bg ще Ви консултира относно юридическите детайли, касаещи правомощията на управителните органи и представляващите търговските дружества, а именно:

- правомощия на Общото събрание

- правомощия на Управителния съвет

- правомощия на прокуриста

- правомощия на търговския пълномощник

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
   
Вижте ни във Facebook