You Are here: Home Новини КЗК със своя позиция по Бялата книга на ЕК.

21 -February -2019

КЗК със своя позиция по Бялата книга на ЕК.

ПДФ

На 18.09.2014 г. КЗК с Определение № 1243 прие позиция по Бялата книга на ЕК, съдържаща предложения за промени в Регламент (ЕО) № 139/2004 г. на съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията). Бялата книга  съдържа предложения за изменения основно в две области:

-           Разширяване компетентността на ЕК по отношение придобиването на миноритарни дялови участия, неосигуряващи контрол върху придобиваното предприятие, които могат да навредят на конкуренцията и потребителите;

-           Рационализиране правилата за препращане на концентрации от държавите-членки към ЕК, с цел по-тясно сътрудничество между Комисията и НОК.

КЗК споделя съображенията на ЕК и на националните органи, които имат практика в областта на контрола върху придобиването на миноритарни участия, че това придобиване би могло да породи потенциални вреди за конкуренцията, сходни на тези, които се наблюдават при придобиване на контрол, изразяващи се в некоординационни и/или координационни антиконкурентни ефекти. Бялата книга въвежда определението „съществена за конкуренцията връзка“ и кумулативните критерии, на които трябва да отговарят сделките по  придобиване на миноритарни участия, непредоставящи права на контрол. Според КЗК, предлаганите критерии биха обхванали в максимална степен потенциалните антиконкурентни миноритарни придобивания.

Във същото време КЗК в своята позиция акцентира върху необходимостта да бъдат създадени ясни правила и критерии, които не само ще улеснят приложението на евентуалните нови разпоредби, но и ще дадат повече правна сигурност на самите предприятия дали попадат в хипотезите, обхванати от приложното поле на Регламента за сливанията и кога следва да информират за своето намерение да придобият миноритарно участие. Подобни указания биха дали полезни насоки както за засегнатите предприятия, така и за националните органи по конкуренция и, със сигурност, биха допринесли към установяването на непротиворечива практика при правоприлагането.

КЗК изразява принципна подкрепа и по отношение инициативата за изменение на процедурата по препращане на случаи на концентрации и по-конкретно на чл.4,  пар.5 и чл.22 от Регламента за сливания. С въвеждането на предвижданите изменения би могло да се очаква по-ускорена и ефективна процедура по препращанията, както и осигуряване на по-тясно сътрудничество и обмен на информация между Комисията и националните органи по конкуренция (НОК).

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook