You Are here: Home Section Blog Право Конкурентно право. Адвокат по конкуретно право.

24 -January -2019

Конкурентно право. Адвокат по конкуретно право.

ПДФПечатЕ-мейл

Обществени поръчки юридически консултации.

Kantorite.bg Ви предлага професионални юридически консултации в специфичната правна сфера, касаеща обществените поръчки. Законодателната уредба в областта на обществените поръчки в България датира от 1997 г., когато е приет Закон за възлагане на държавни и общински поръчки. През 1999 г. той е отменен с приетия тогава Закон за обществените поръчки. Действащ към момента е влезлият в сила на 1 октомври 2004 г. закон, който е изготвен в съответствие с действащите европейски директиви. Наред с него са приети редица подзаконови нормативни актове, с което се очертава законодателната рамка в сферата на обществените поръчки. В тези актове са направени редица промени, най-съществените от които са през 2006г., във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз, с цел постигане на пълно съответствие с европейското законодателство в тази област и по-конкретно с приетите регламенти и директиви. Съгласно Договора за създаване на Европейската общност регламентите имат пряко приложение и пораждат права и задължения за всички субекти на европейското право, без да е необходимо въвеждането им в национален нормативен акт. Директивите от своя страна нямат пряко действие за държавите-членки, а се реализират чрез съответни вътрешноправни актове, които отчитат националните особености. Целта на законодателството в областта на обществените поръчки е осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни и извънбюджетни средства, както и на средства, свързани с извършването на дейности с обществено значение.

Оществени поръчки обжалване пред КЗК.

Адвокатите на Kantorite.bg и по-конкретно адвокат Атанас Костов осъществява процесуална защита пред КЗК във връзка с производства по обжалване на обществени поръчки. С измененията на ЗОП в сила от 01.07.2006 г. компетентният орган, пред който се обжалват процедурите за възлагане на обществени поръчки, е Комисията за защита на конкуренцията. КЗК е независим специализиран държавен орган, на който е възложено прилагане на конкурентното законодателство. Седалището на комисията е в гр. София.

Съгласно чл. 120, ал. 1 ЗОП всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред КЗК, т.е. пред комисията могат да се обжалват единствено актове на възложителя, издадени в хода на процедурата - от момента на решението за откриване на процедурата до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност.

Пред КЗК се обжалват и актове, които са издадени от името на възложителя, но от лице, което е упълномощено от него да организира и провежда процедурата за възлагане на обществената поръчка. Пред КЗК не може да се обжалва вече сключения договор за възлагане на обществената поръчка или рамковото споразумение, които са частноправни актове и по тяхната действителност може да се произнесе само граждански съд. Но от друга страна е възможно да се обжалват клаузи в проекто- договора, доколкото той е част от конкурсната документация, одобрена с решението за откриване на процедурата. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако КЗК не наложи временна мярка „спиране”.

Защита при нелоялна конкуренция.

Екипът на Kantorite.bg в лицето на адвокат Атанас Костов може да Ви предостави професионални юридически консултации и процесуално представителство във връзка с производствата, касаещи нелоялна конкуренция пред КЗК. Нелоялна конкуренция представлява всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.

Комисията за защита на конкуренцията е оправомощеният държавен орган, който прилага Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Дейността на КЗК е свързана с установяване на нарушения на свободната конкуренция, разпоредбите на чл. 81 и чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност, сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз, по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004, извършването на секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. По реда на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, Комисията разглежда жалбите по повод незаконосъобразностт на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедура по възлагане на обществена поръчка или концесия.

Действията и бездействията представляващи нелоялна конкуренция са следните:

Увреждането на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид. Приписването чрез реклама или по друг начин на несъществуващи качества на стоки или услуги при сравняване със стоките или услугите на конкурентите, както и приписване на несъществуващи недостатъци на стоките или услугите на конкурентите.

Въвеждане в заблуждение чрез премълчаването или прикриването на съществени недостатъци или на опасни свойства на предлаганите стоки или услуги. Имитация чрез предлагането или рекламата на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиването или на използването, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата. Нелоялно привличане на клиенти чрез осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори с конкуренти. Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни чрез узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Картелно право.

Екипът на Kantorite.bg в лицето на адвокат Атанас Костов има юридически опит в решаване на спорове, касаещи картелни споразумения. В чл. 15, ал. 1 от ЗЗК се съдържа обща забрана на всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. В нея неизчерателно са посочени някои от най-типичните проявни форми на забраненото поведение:

  1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;
  2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;
  3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;
  4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
  5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение. Общата забрана по чл. 15 от ЗЗК е напълно идентична със забраната по чл. 81 от ДЕО и аналогично на нея обявява за нищожни всички споразумения и решения, попадащи в нейния обхват (чл. 15, ал. 2 от ЗЗК). Кое поведение е забранено? Правните форми на забранено поведение на предприятията са три: споразумение между предприятия, решение на сдружение на предприятия и съгласувана практика на предприятия.

 

 

За консултации по казуси, касаещи нелоялна конкуренция, моля обърнете се към адвокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook