You Are here: Home Публикации Международно частно право. Адвокат по МЧП в Пловдив.

24 -January -2019

Международно частно право. Адвокат по МЧП в Пловдив.

Консултации за чуждестранни инвеститори в България

Услугите, които екипът на Kantorite.bg предлага в тази област включват предоставяне на широк кръг правни консултации на чуждестранни инвеститори в различните сфери на правото като: учредяване на търговски дружества с чуждестранно участие, регистрация на търговски представителства и клон на чуждестранно юридически лице, съдействие за издаване на визи и разрешения за работа и пребиваване на чуждестранни граждани, консултации относно избягване на двойното данъчно облагане, както и пълно обслужване на търговската дейност на чуждестранните инвеститори в България. Екипът на Kantorite.bg предлага висококвалифицирана правна помощ при осъществяване на процедурата по закупуване на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица.

Kantorite.bg предлага на чуждестранните инвеститори и следните услуги:

 • Проучвания за осъществяемост, анализ и препоръки при инвестиционни намерения на чуждестранни компании в България
 • Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията (стратегии за стартиращ бизнес, динамика на инвестиционния процес в региона – предоставяне на пълна и актуална информация за български фирми)
 • Осигуряване на правната и адмистративна рамка, както и съдействие при регистриране на български юридически лица от чуждестранни дружества (търговски регистър, преводи, заверки и т.н.); препотъки за оптимален избор на доставчици и подизпълнители.
 • Избор и планиране на фирмената локация
 • Наемане и/или покупка на помещения, сгради, земя
 • Планиране на организационните структури и процеси както и назначаване на персонал
 • Съдействие при планирането и подготовката за оперативно стартиране на дейността (производство, търговия и т.н.)

Търговско и дружествено право - консултации

Екипът на Kantorite.bg предоставя на чуждестранни инвеститори квалифицирани юридически съвети в следните области:

 • консултации при избор на правно-организационна форма на търговец;
 • консултации във връзка с дейността на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • цялостно административно-правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, фондации, кооперации;
 • консултации относно изготвяне на необходимите документи и регистрация на промени на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • консултации, касаещи сделки с търговски предприятия;
 • консултации относно изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;


В тази насока Kantorite.bg предлага още и:

 • консултации по спорове за непозволено увреждане, както и процесуално представителство във връзка с тяхното разрешаване в съда.
 • процесуално представителство по търговски спорове, касаещи неизпълнение на договори.

Становища за частноправни международни казуси

Консултантският екип на Kantorite.bg приоритетно консултира клиенти, относно казуси, свързани с прилагането на актовете на международното частно право. Юридическите експерти и адвокати на Kantorite.bg имат необходимата теоретична подготовка и международен опит за осъществяване на подобен вид консултиране и осъществяване на съответното представителство. Присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 г. разкри нови опции за реализирането на инвестиционни и иновационни проекти. В този контекст за българските и чуждестранни компании възникна нуждата съответно компетентно правно обслужване, касаещо договорни отношения, преговири и спорове с международен елемент. Все още българското национално законодателство изпада в колизия с нормите на Правото на Европейския съюз, което има приемуществено значение в правоприлагането на територията на Република България. Значимостта на този проблем за местните и международните бизнес компании е несъмнена - ето защо, консултирането в тази област се възприема като приоритетно и е основна цел за адвокатите и консултантите на Kantorite.bg. Какво предлага екипът на Kantorite.bg в областта на международно частно право:

 • изготвяне на становища по международни спогодби;
 • консултации при международни сделки;
 • избор на модел на данъчно облагане;
 • консултиране относно приложимото законодателство;
 • посредничество и представителство при международни преговори
 • последничество и представителство при сключване на международни договори;
 • консултации относно право на Европейската общност;
 • консултации относно правата на човека;
 • консултации относно правния режим на международните инвестиции;
 • консултации относно международноправна закрила на интелектуалната собственост;
 • правна уредба на международния транспорт;
 • семейни и наследствени отношения с международен елемент;
 • трудови отношения с международен елемент;
 • полагане на труд от чужденци в България;
 • полагане на труд от българи в чужбина.

Правни анализи и проучвания

Екипът на Kantorite.bg Ви предлага услугата по извършване на пълен правен анализ и проучване на състоянието на търговско дружество, касаещо желано сливане, вливане или придобиване на дялови участия. Дю дилиджънс (финансово, данъчноправно, екологично, техническо или друго експертно проучване) е средство за идентифициране, намаляване или отхвърляне на риска, свързан с определена търговска сделка(придобиване на предприятие или сливане на търговски дружества).

Практиката сочи, че при повечето от придобиванията на търговски дружества, първоначалните прогнози и очаквания на купувача рядко се оправдават напълно. Некоректно извършеното търговско проучване на активите на една фирма под формата на експертен дю дилиджънс е в основата на юридическите, финансови и търговски проблеми, които възникват в бъдеще за съответния инвеститор. Дю дилиджънс анализът е от изключително важно значение при търговски сделки, които се изразяват в прехвърляне на активи, чиято стойност би могла да се промени при установяването на съществуващ риск. Необходимото ниво на дю дилиджънс анализа е въпрос на преценка от страна на участниците в сделката и зависи от структурата на бизнеса и на компанията, обект на сделката (дали компанията продава специфични или универсални продукти, дали е частна или държавна собственост и др.).

Сложността на опериране в някои индустрии в сравнение с други значително увеличава нивото на сложност на необходимия дю дилиджънс. Например една компания в динамичния сектор на новите технологии неизменно би била по-трудна за проучване, отколкото утвърдена компания във вече развит сектор. Трябва да бъде приложен различен подход при тези високотехнологични компании. Той изисква прилагането на нови оригинални идеи, тъй като често липсва обществено достъпна информация за други подобни сектори. Предлаганият от Kantorite.bg професионален подход при изготвянето на дю дилиджънс становище за исканото от Вас придобиване, сливане или вливане, ще Ви даде абсолютна гаранция за реалните параметри на желаната от Вас търговска сделка, нейните рискове и позитиви.

Данъчни консултации за чуждестранни инвеститори

Екипът на Kantorite.bg предлага данъчни консултации на чуждестранни инвеститори, изразяващи се в следните дейности:

 • осигуряване на решения в областта на международното данъчно облагане и допълнителни услуги за чуждестранни инвеститори;
 • осигуряване на услуги по стриктно спазване на данъчното законодателство от чуждестранни инвеститори във всяка от техните местни и чуждестранни данъчни юрисдикции, повлияни от тяхното чуждестранно имущество;
 • подаване на данъчни декларации
 • пълни международни счетоводни услуги, включващи данъчни консултации за чуждестранните и местните данъчни задължения и решенията за подаване на данъчни декларации в чуждестранни данъчни юрисдикции, гарантиращи спазването на данъчното законодателство у дома и в чужбина.
 • консултации относно данък върху наследството (ДН);
 • консултации относно данък при прехвърляне на недвижим имот;
 • консултации относно данък върху прираста от капитал (ДПК)
 • консултации относно данък върху доходите и корпоративен данък
 • консултации относно приспадане на разходи
 • представителство пред данъчната администрация

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Екипът на Kantorite.bg ще Ви консултира във връзка със способите за избягване на двойното данъчно облагане. Чисто юридически, двойно данъчно облагане е налице, когато едно лице за един и същи доход и в един и същи период се облага с идентични данъци в две или повече държави. Този финансов, данъчен и счетоводен проблем възниква поради факта, че правителствата по света облагат доходите на своите местни лица, придобити в чужбина, както и местните доходи на чуждестранните лица.

От юридическото двойно данъчно облагане следва да се отграничава икономическото двойно данъчно облагане, което представлява облагане на един и същи доход при съответното дружество в една държава и при собственика на капитала му в друга държава. При тази категория двойно данъчно облагане двама данъкоплатци плащат данък за един и същи доход.

Основната цел на спогодбите е предотвратяването на юридическото двойно данъчно облагане, която се постига чрез:

 • система от правила за разпределяне на правомощията на всяка от договарящите държави за облагане на доходи;
 • система от правила за ограничаване на правомощията за облагане, в случай че източникът на дохода се намира в едната от двете договарящи държави;
 • система от правила, задължаващи другата договаряща държава да приложи методи за избягване на двойното данъчно облагане.

 

 

За консултации по международно частно право, моля обърнете се към доктор по право Ангел Шопов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook