You Are here: Home Консултации за чуждестранни инвеститори в България Търговско право, договорно и деликтно право.

24 -January -2019

Търговско право, договорно и деликтно право.

ПДФ

Изготвяне на търговски договори

Адвокатите на Kantorite.bg ще Ви консултират при изготвяне на търговските Ви договори (търговска продажба, договори за наем, заем, аренда, изработка и услуга, комисионни, спедиционни договори, договори за превоз и лизинг, договор за търговско представителство и посредничество, запис на заповед и т.н), както и относно всички необходими писмени документи, свързани с ежедневната търговска практика.

Процесуално представителство по търговски спорове

Kantorite.bg Ви предлага процесуално представителство в следните насоки:

 • адвокатска защита в съдебна фаза по граждански, търговски и административни спорове
 • вътрешен и международен арбитраж по търговски спорове
 • събиране на вземания по банкови кредити
 • събиране на търговски вземания
 • данъчни дела
 • административни дела във връзка с митнически правоотношения, внос и износ на стоки; административни дела във връзка с търговски марки, промишлени дизайни, патенти.
 • концентрация, монопол, антимонополно законодателство-представителство по административни дела за защита на естествените монополи пред КЗК
 • концесии, обществени поръчки - обжалване решенията на възложителите по отношение на възлагане на обществени поръчки
 • дела по застрахователни претенции
 • процесуално представителство пред особени юрисдикции - Комисия за защита на конкуренцията; Комисия за защита на личните данни; Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита от дискриминация
 • банково право

Несъстоятелност и ликвидация

Kantorite.bg може да Ви даде специализирана юридическа помощ в производството по несъстоятелност. То се развива по отношение на длъжник изпаднал в невъзможност да покрива своите задължения към кредиторите си.То се явява крайно средство за събирането на вземанията на кредиторите по принудителен път и се развива в случаите ,в които икономическото състояние на длъжника е изключително тежко и финансовото му оцеляване е под въпрос.Чрез откриване на ПН кредиторите събират своите вземания като избягват неудобствата при воденето на множество принудителни изпълнения ,а също така е гаранция,че длъжника със своите действия няма да увреди бъдещата маса на несъстоятелността. В чл. 601 ал. 1 на Търговският закон е изрично посочено,че "производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване на предприятието на длъжника", ал.2 отбелязва,че се отчитат интересите както на кредиторите така и на длъжникът и неговите работници.

Медиация по търговски спорове и тръговски арбитраж

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитраж. Кantorite.bg може да Ви консултира относно опциите за доброволно разрешаване на търговски спорове.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

Предимствата на медиацията:

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си.
 • Страните сами контролират резултата от процедурата.
 • Медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните.
 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време.
 • Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура.
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време.
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.
 • Регистриран е висок процент на постигане на споразумение чрез медиация.
 • Медиацията е процедурата, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

Консултации по търговско, договорно и деликтно право

Екипът на Kantorite.bg може да Ви предостави квалифицирани юридически съвет в следните области на търговското право:

 • консултации при избор на правно-организационна форма на търговец;
 • консултации във връзка с дейността на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • цялостно административно-правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, фондации, кооперации;
 • консултации относно изготвяне на необходимите документи и регистрация на промени на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;
 • консултации, касаещи сделки с търговски предприятия;
 • консултации относно изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.

Kantorite.bg Ви предлага още и:

 • консултации по спорове за непозволено увреждане, както и процесуално представителство във връзка с тяхното разрешаване в съда.
 • процесуално представителство по търговски спорове, касаещи неизпълнение на договори.
 • консултации деликтно право
 • консултации договорно право

 

За консултации по търговско, договорно и деликтно право, моля обърнете се към адвокат Атанас Костов. 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook