You Are here: Home

28 -May -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 2139
42 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 798
43 Запориране на банкови сметки. 2126
44 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 693
45 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 731
46 Процедура за прилагане на СИДДО 4142
47 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 810
48 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1498
49 За и против АСТА и какво още не знаем? 654
50 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1400
51 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 704
52 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 613
53 Същност на съдебния процес по граждански дела. 1003
54 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 748
55 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 641
56 Проблеми във връзка с режима на паричните влогове в Семейния кодекс. 1054
57 Писмените защити в гражданския процес. 817
58 Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. 809
59 Вписване на залог на търговско предприятие. 1059
60 Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 693

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook