You Are here: Home

21 -February -2019

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
41 Законосъобразно ли е отстраняването на участник в обществена поръчка, чието ценово предложение е отворено? 958
42 Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока. 1350
43 Новият Закон за публично-частното партньорство. 1194
44 Тълкувателно решение №4/2012г. относно неимуществени вреди при договорна отговорност. 6256
45 Тълкувателно решение №3 на ВКС относно периодичните плащания. 1078
46 Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки. Право на приоритет при марките на Общността. 2508
47 Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България . 972
48 Запориране на банкови сметки. 2540
49 По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. 866
50 Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз. 987
51 Процедура за прилагане на СИДДО 4720
52 Програма за освобождаване от санкция при таен картел на КЗК. 971
53 Правото върху търговска марка като обект на обезпечение. Обезпечение по отношение на европейска търговска марка. Специфики и съдебна практика. 1717
54 За и против АСТА и какво още не знаем? 780
55 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Европейска съдебна практика. 1689
56 Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване вземанията на кредитора. 866
57 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. 725
58 Същност на съдебния процес по граждански дела. 1156
59 Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество. 972
60 Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества. 825

Страница 3 от 6

Вижте ни във Facebook