You Are here: Home Законодателство Закон за чуждестранните инвестиции.

21 -February -2019

Закон за чуждестранните инвестиции.

(Обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; доп., бр. 29 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 19.03.2002 г.) 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за извършване на инвестиции в страната от чуждестранни лица и закрилата на тези инвестиции, както и условията и редът за осъществяване на приоритетни инвестиционни проекти.
Чл. 2. Чуждестранно лице може да извършва инвестиции в страната по реда, предвиден за българските лица, като има равни права с тях, доколкото в закон не е предвидено друго.
Чл. 3. (1) Когато международен договор, по който страна е Република България, предвижда по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност от чуждестранни лица, прилагат се по-благоприятните условия според международния договор.
(2) Разпоредбите на този закон не се прилагат изцяло или отчасти за инвестициите на чуждестранни лица от определени от Министерския съвет държави, в които спрямо българските дружества или граждани се прилагат дискриминационни мерки.
Чл. 4. За чуждестранни инвестиции, извършени преди изменения в законодателството, които установяват нормативни ограничения само за чуждестранните инвестиции, се прилагат законовите разпоредби, които са действали в момента на извършване на инвестициите.


Чл. 5. (1) По смисъла на този закон чуждестранно лице е:
1. юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;
2. дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;
3. физическо лице - чуждестранен гражданин с постоянно местопребиваване в чужбина.
(2) Български гражданин с постоянно местопребиваване в чужбина, който има и друго гражданство, избира дали да се ползва от статута на български или чуждестранен гражданин по този закон.
Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.
(2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.
(3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се подчиняват на реда за извършване на сделки между местни лица.
Чл. 7. Чуждестранно физическо лице или дружество, което не е юридическо лице, може да открива клон, ако е регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон. Клонът се вписва в търговския регистър при съда, в чийто район се намира седалището му.
Чл. 8. (1) Дружество с чуждестранно участие има всички права, както дружество без чуждестранно участие, освен в случаите, предвидени в този закон.
(2) Размерът на чуждестранното участие в новообразувани или съществуващи дружества не е ограничен.
Чл. 9. (1) Чуждестранно физическо лице трябва да има разрешение за постоянно пребиваване в случаите, когато за извършване на стопанска дейност:
1. се регистрира като едноличен търговец;
2. участва в кооперация;
3. участва в събирателно дружество;
4. участва като неограничено отговорен съдружник в командитно дружество или в командитно дружество с акции.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Правото на постоянно пребиваване на чуждестранно лице по ал. 1 може да бъде отнето от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица само в предвидени от закона случаи. Административният акт, с който се отнема правото на постоянно пребиваване, подлежи на обжалване пред съда по реда на Закона за административното производство.
Глава втора
АГЕНЦИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
Чл. 10. (1) Агенцията за чуждестранни инвестиции е държавен орган към Министерския съвет за координация на дейността на държавните органи в областта на чуждестранните инвестиции и за насърчаване на чуждестранните инвестиции и приоритетните инвестиционни проекти.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има регионални поделения.
Чл. 11. (1) Агенцията води и поддържа единна информационна система, в която събира данни за всички чуждестранни инвестиции в страната.
(2) Министерството на финансите, Националният статистически институт, Централният депозитар и Българската народна банка предоставят в края на всяко календарно тримесечие обобщени данни за вида и обема на чуждестранните инвестиции за Единната информационна система за чуждестранните инвестиции. Други централни и местни органи предоставят информация при поискване от Агенцията за чуждестранни инвестиции.

(3) Агенцията за чуждестранни инвестиции предоставя информация от Единната информационна система за чуждестранни инвестиции на държавни органи и други заинтересовани лица по ред, определен в правилника за устройството и дейността й.
Глава трета
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
Чл. 12. (1) По смисъла на този закон чуждестранна инвестиция е всяко вложение на чуждестранно лице или на негов клон във:
1. акции и дялове в търговски дружества;
2. право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
3. право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;
4. (изм., ДВ, бр. 28 от 2002 г.) право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
5. ценни книжа, в това число облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа не по-къс от 6 месеца;
6. кредити, включително под форма на финансов лизинг, за срок не по-къс от 12 месеца;
7. интелектуална собственост - бекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлени образци;
8. права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.
(2) Чуждестранната инвестиция включва и увеличението на стойността на вложението по ал. 1.
Чл. 13. Клоновете на чуждестранни лица и дружества, в които участват чуждестранни лица пряко или чрез други дружества с чуждестранно участие, предоставят на Националния статистически институт обобщени данни за чуждестранните инвестиции съгласно Закона за статистиката.
Чл. 14. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).
Чл. 15. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).
Чл. 16. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).

Чл. 17. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).
Глава четвърта
ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Чл. 18. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).
Чл. 19. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).
Чл. 20. (Отм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.).
Чл. 21. (Изм. и доп., ДВ, бр. 153 от 1998 г.). По искане на инвеститора Агенцията за чуждестранни инвестиции може да предложи на Министерския съвет да създаде междуведомствена група за осигуряване на институционална подкрепа на определени инвестиционни проекти, в която да участват представители на заинтересуваните министерства и ведомства и които могат да бъдат признати от Министерския съвет за приоритетни.
Чл. 22. (1) (Попр.- ДВ, бр. 99/97 г.) По искане на инвеститора Агенцията за чуждестранни инвестиции предлага на компетентните органи да предоставят ограничени вещни права върху недвижим имот - частна държавна или общинска собственост, с оглед реализацията на приоритетен инвестиционен проект.

(2) Предложеният инвестиционен проект се счита за неразделна част от договора за учредяване на ограничено вещно право. В този случай чл. 57, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 40, ал. 1 от Закона за общинската собственост не се прилагат.
Глава пета
ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Чл. 23. (1) Чуждестранно лице може да придобива право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти.
(2) Чуждестранно лице, включително и чрез клон или като едноличен търговец, не може да придобива право на собственост върху земя.
Чл. 24. (1) Чуждестранното лице трябва да получи разрешение за придобиване на право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти в района на гранични зони и други територии, определени от Министерския съвет и свързани с националната сигурност.
(2) Дружество с чуждестранно участие трябва да получи разрешение за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти в района на гранични зони и други територии, определени от Министерския съвет и свързани с националната сигурност.
(3) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават от Министерския съвет или от упълномощен от него орган, който се произнася по искането в 45-дневен срок. Отказът за издаване на разрешение се мотивира.
Чл. 25. Сделките, извършени в нарушение на чл. 23 и 24 или чрез подставено лице, се обявяват за нищожни с решение на съда по иск на прокурора или на заинтересуваните лица.
Чл. 26. (1) Имоти, собственост на чуждестранно лице, могат да се отчуждават само въз основа на закон за особено важни нужди на държавата, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение по пазарни цени.
(2) Отстъпеният като обезщетение имот трябва да бъде равностоен на отчуждавания и в близост до него, а със съгласие на собственика - на друго място. При обезщетяване с имот разликата в стойността се доплаща от собственика или от държавата.
(3) Ако чуждестранното лице се съгласи, обезщетението може да бъде парично.

(4) Доколкото в този член няма особени разпоредби, прилагат се разпоредбите на глава трета от Закона за държавната собственост.
Глава шеста
ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27. (1) Чуждестранно лице може да преведе и да закупи, за да преведе валута в чужбина, след като представи удостоверение за платени дължими данъци в следните случаи:
1. реализирани доходи от инвестиция;
2. обезщетение при отчуждаване обекта на инвестицията за държавни нужди;
3. ликвидационна квота при прекратяване на инвестицията;
4. цена при продажба на обекта на инвестиция;
5. получената сума от принудително изпълнение.
(2) С правото по ал. 1 се ползват и чуждестранни граждани, работещи в Република България, за полученото от тях възнаграждение, и чуждестранните физически лица по чл. 9, ал. 1, след представяне на удостоверение за платени дължими данъци.
Чл. 28. (1) Чуждестранно лице може да от-крива сметки, да прави влогове в чуждестранна валута и в левове в банки, както и да се разпорежда с акции, облигации и други ценни книжа.
(2) Вземанията в левове и валута на чуждестранно лице могат да бъдат обезпечавани със залог или ипотека. За вписване на ипотека не е необходимо разрешение на държавен орган.
(3) Сделките на чуждестранно лице, извършвани чрез клон, се подчиняват на реда, предвиден за местните лица.
(4) Когато местни лица имат право да извършват в полза на чуждестранни лица плащания във валута в чужбина, тези плащания могат да се извършват в страната, включително чрез чекове, записи на заповед и менителници.
Чл. 29. Трудовите отношения между дружество с чуждестранно участие, както и клон или представителство на чуждестранно лице, и работници и служители - чуждестранни граждани, се уреждат с трудов договор. Трудовият договор не може да се отклонява от разпоредбите на българското трудово законодателство относно:
1. писмената форма на договора;
2. максималната продължителност на работното време, минималната продължителност на междудневните и междуседмичните почивки и на платения годишен отпуск;
3. минималната работна заплата, установена за страната;
4. минималния срок на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, когато такова е уговорено или се изисква от закона, както и относно минималния размер на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор със или без предизвестие;
5. отговорността на работодателя за вреди, причинени от трудова злополука или професионално заболяване;
6. правилата за хигиена и безопасност на труда.
Чл. 30. (Изм., ДВ, бр. 110 от 1999 г.) Работниците и служителите - чуждестранни граждани, се осигуряват по реда на българското законодателство.
Чл. 31. Трудовите спорове на работодатели по чл. 29 с работници и служители - чуждестранни граждани, се решават съгласно уговореното в трудовия договор.

Чл. 32. (Изм., ДВ, бр. 110 от 1999 г.) По всички въпроси на трудовите правоотношения с работодател по чл. 29, които не са уредени с трудовия договор, се прилага българското законодателство.
Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. (1) Банка, която извърши превод на валута, без да са й представени изискуемите по чл. 27 удостоверения, подлежи на имуществена санкция в размер на извършения превод.
(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 имуществената санкция се налага в двоен размер.
Чл. 34. (1) Актовете за констатираните нарушения по чл. 33 се съставят от лицата, оправомощени от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор", а наказателните постановления се издават от него или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този закон отменя Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 8 от 1992 г.; изм., бр. 92 и 102 от 1995 г., бр. 109 от 1996 г.; попр., бр. 110 от 1996 г.; изм., бр. 55 и 58 от 1997 г.).
§ 2. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 25 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1991 г. и бр. 60 от 1992 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 21 думите "петстотин до хиляда" се заменят с "80 000 до 600 000".
2. В чл. 22 думите "хиляда до хиляда и петстотин" се заменят с "600 000 до 2 000 000".
3. В чл. 23 думите "хиляда до две хиляди" се заменят с "1 000 000 до 2 000 000".
4. В чл. 24 думите "пет хиляди до десет хиляди" се заменят с "1 000 000 до 3 000 000".
§ 3. В двумесечен срок от влизане на закона в сила Националният статистически институт изработва методология, по която се произвежда статистическа информация за чуждестранните инвестиции, съобразена с международните стандарти.
§ 4. Дружествата с чуждестранно участие, извършили внос при условията на чл. 15а от Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции, посочен в § 1, представят на митническите органи съдебно решение за включване на непаричната вноска в капитала на дружеството в 6-месечен срок от влизане на закона в сила.
§ 4а. (Нова, ДВ, бр. 29 от 1998 г.) Извън случаите по предходния параграф, чл. 14, 15 и 17 от закона не се прилагат за стоки, които към 24 октомври 1997 г. са били оформени при режим на временен внос.
§ 5. В случаите, когато се ползват данъчни облекчения по други закони, разпоредбата на чл. 20 се прилага за остатъка от 10-годишния срок.
§ 6. В двумесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема правилник за устройството и дейността на Агенцията за чуждестранни инвестиции.
§ 7. В едномесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет публикува списък по чл. 18, т. 3, който се актуализира ежегодно.
§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. Министърът на финансите упражнява контрол за изпълнението на
чл. 14 - 17.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 16 октомври 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
(Обн., ДВ, бр. 29 от 13 март 1998 г.)
..............................................
..............................................


Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 4 март 1998 г. и е подпечатан с държавен печат.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook