Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kantorite.bg

Процедури и договори

Приемане на искане за прихващане или възстановяване на данъци.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Правно основание.

чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК); чл. 103 – чл. 105 от Закона за задълженията и договорите.

Характеристика:

Чрез искането за прихващане или възстановяване по реда на ДОПК се осигурява възможност на лицето да предяви правото си на възстановяване (прихващане) на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции за републиканския бюджет.

С това искане се инициира производство по прихващане или възстановяване на суми, чрез възлагане на проверка или ревизия.

Процедура по извършване на административната услуга.

1.Компетентен орган. Компетентна да приеме искането е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес на физическо лице или по седалище/адрес на управление на юридическо лице.

2. Заявител. Всяко задължено физическо или юридическо лице, което има неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите.

3. Необходими документи. Заявителят подава искане за прихващане или възстановяване по образец.

4. Вътрешен ход на административната услуга. Искането се подава в писмен вид лично или от упълномощено лице в офисите на съответната ТД на НАП. Може да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка или по Интернет, подписано с електронен подпис. Когато е подадено в некомпетентна дирекция, искането се препраща в компетентната ТД. Когато това обстоятелство се установи след като производството вече е започнало, искането (с приложените и събрани документи) се изпраща на компетентната дирекция до края на деня, в който е установено. И в двата случая лицето се уведомява писмено.

При постъпване на искането се извършва проверка за наличието на банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата. Приемащият служител регистрира искането и издава входящ номер и дата.

5. Такси. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Закона за Националната агенция за приходите, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

 

logo-foote1r.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kantorite.bg
© 2019 Kantorite.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns