Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kantorite.bg

Процедури и договори

Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Правно основание. 

Закон за обществените поръчки (ЗОП); Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Характеристика: 

Вписването на данни в Регистъра на обществените поръчки (РОП) е пряко свързано с принципите, прогласени в чл. 2 от ЗОП: публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Тъй като регистърът е публичен, до знанието на всички заинтересувани правни субекти се довежда значителна по вид и обем информация относно съответната обществена поръчка. Достъпът до информацията от РОП е свободен и се осъществява чрез страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) в Интернет на адрес www.aop.bg. Регистърът на обществените поръчки представлява единна електронна база данни, която се води от определени от изпълнителния директор на АОП длъжностни лица. В РОП се вписват (чл. 22, ал. 1 от ЗОП):

 

а) идентификационните данни за възложителя:

- уникалният идентификационен номер на възложителя;

- код по БУЛСТАТ, съответно единният идентификационен код (ЕИК);

б) уникалният номер на обществената поръчка;

в) документите по чл. 5, ал. 1, т. 2 - 6, 8 и 9 и ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП, а именно:

- предварителните обявления за възлагане на обществени поръчки;

- предварителни обявления-покани по чл. 109, ал. 1 от ЗОП;

- обявленията за възлагане на обществени поръчки;

- обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

- обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 от ЗОП;

- опростените обявления за обществени поръчки по чл. 93з, ал. 1 от ЗОП;

- съобщенията за публикувани предварителни обявления в профила на купувача;

- информация за сключените договори за обществена поръчка или за сключените рамкови споразумения и за проведените конкурси за проект;

г) решенията на възложителите относно:

- откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие;

- прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

д) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

е) становищата на изпълнителния директор на агенцията по проверката за съответствие на мотивите, съдържащи се в решението за откриване, с приложените доказателства с цел установяване законосъобразността на избора на процедурата на договаряне без обявление. В случаите на малки обществени поръчки, в РОП се вписват съответните обстоятелства, посочени по-горе.

На вписване в РОП подлежат и всички промени в посочените обстоятелства.

 

Процедура по извършване на административната услуга.

 

1.Компетентен орган. Компетентният орган, който води Регистъра на обществените поръчки е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки.

 

2. Задължени лица. Задължени да изпращат информацията, предвидена за вписване в РОП, до изпълнителния директор на АОП, са възложителите на обществени поръчки:

а) органите на държавна власт, Президентът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;

б) дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;

в) публичноправните организации;

г) обединенията от субекти по б. "а" или "в";

д) публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от следните дейностите по чл. 7а-7д ЗОП;

е) търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а-7д ЗОП.

 

3. Информация, която предоставят възложителите.

3.1. Информация, която се изпраща от всички възложители

Възложителите трябва да изпращат до изпълнителния директор на АОП съгласно утвърдените образци, когато има такива (чл. 5, ал. 1 от ППЗОП):

а) решенията за:

- откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки; - удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие;

- прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

- определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог;

- определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура на състезателен диалог;

б) предварителните обявления за обществени поръчки;

в) съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;

г) обявленията за обществени поръчки;

д) опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

е) обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

ж) поканата за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т.11 и 12 ЗОП;

з) информация за проведените конкурси за проекти;

и) информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения;

й) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

к) информация по чл. 44, ал. 7 и 8 ЗОП;

л) копия от влезлите в сила определения и решения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията;

м) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки;

 

3.2. Допълнителна информация, която се изпраща от възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП Тези възложители изпращат съгласно утвърдените образци и (чл. 5, ал. 2 от ППЗОП):

- обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 от ЗОП;

- предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 от ЗОП за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца;

- поканата за участие по чл. 114, ал. 1 от ЗОП - при процедура на договаряне с обявление или ограничена процедура, обявени чрез предварително обявление - покана.

 

3.3. Допълнителна информация, която се изпраща от възложителите по чл. 7, т. 1-4 ЗОП в някои случаи

В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и т. 12 от ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП изпращат до изпълнителния директор на АОП доказателствата, свързани с избора на процедурата (чл. 5, ал. 3 от ППЗОП).

3.4. Информация, която се подава от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) КЗК изпраща до АОП заверени копия от (чл. 8 от ППЗОП):

- определенията по чл. 122, ал. 3 от ЗОП - в деня на налагане на временната мярка спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

- решенията по чл. 122г от ЗОП (за произнасяне по съответна жалба) и чл. 127а, ал. 2 от ЗОП (за налагане на административно наказание) - в 7-дневен срок от обявяването.

 

4. Срокове за изпращане на информацията и документите.

а) информацията и документите следва да се подадат в седемдневен срок от датата на (чл. 7, ал. 1 от ППЗОП):

- издаване на съответното решение в случаите на: откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки; удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие; определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог; определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура на състезателен диалог; обявление за обществена поръчка; обявление за провеждане на конкурс за проект; информация за проведените конкурси за проекти; обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 от ЗОП; предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 от ЗОП;

- сключване на съответния договор или рамковото споразумение;

- приключване изпълнението на договора или от неговото прекратяване;

- обявяване на определенията и решенията на ВАС, постановени при обжалване на актове на КЗК;

б) поканата за участие по чл. 114, ал. 1 от ЗОП от възложители по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП се изпраща до изпълнителния директор на АОП едновременно с изпращането й до всички кандидати.

 

5.Вътрешен ход на административната услуга. Документите и данните се изпращат по един от следните начини (чл. 6, ал. 1 от ППЗОП):

- на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис, или

- на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис, или

- по електронна поща с използване на електронен подпис, или

- на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис;

- чрез директно въвеждане в РОП от упълномощен потребител чрез електронни образци на страницата на АОП или посредством използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията.

Съобщението за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача се изпраща само посредством директно въвеждане в РОП (чл. 6, ал. 2 от ППЗОП).

Когато изпращат документите, възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в РОП, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в РОП. В случай че възложителят не разполага с тези данни, той посочва наименованието си и номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи. Възложителите посочват данните в съпроводителното писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен, оптичен или друг носител, а когато документът се изпраща по електронна поща - в полето "Относно" на изпратеното електронно съобщение (чл. 6, ал. 3-5 от ППЗОП).

За всеки възложител на обществени поръчки в РОП се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания. Уникалният идентификационен номер е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на възложителя в РОП (чл. 16 от ППЗОП).
Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва (чл. 17 от ППЗОП):

- първа част - номер на партидата на възложителя;

- втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;

- трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и което се получава автоматично от електронната база от данни.

 

Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания. Последващите вписвания се отбелязват като "служебно вписване". Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство. Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, които отговарят за воденето на РОП, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция" или "операторска грешка". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, освен в случаите, когато погрешното вписване е извършено по партидата на друг възложител. Правописни и технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на утвърдените образци, се коригират от длъжностите лица чрез техническа редакция след получено искане от съответния възложител. Искането за корекция се изпраща по пощата, по факс, по електронен път с използване на електронен подпис или се съобщава по телефона в срок не по-късно от 5 дни от датата на публикуване на съответния образец. Когато искането се съобщава по телефона, възложителят трябва да го потвърди писмено преди изтичането на посочения петдневен срок.

 

 

 

logo-foote1r.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kantorite.bg
© 2019 Kantorite.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns